mon angee

93 teksty – auto­rem jest mon an­gee.

Ludzie to dziw­ne is­to­ty. Ro­bią krok do przo­du żeby za chwilę zro­bić dwa do tyłu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 kwietnia 2012, 20:01

Naj­wy­mow­niej­szy smu­tek wypływa z ciszy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 marca 2012, 20:53

Przy zam­kniętych oczach wszys­tko jest łatwiejsze.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lutego 2012, 18:19

Każdy człowiek po­winien mieć swój ideał, na­wet - a zwłaszcza wte­dy, gdy sam nim nie jest. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 stycznia 2012, 14:38

To ta­kie żałos­ne. Kochać lecz nie mieć, mieć - a nie kochać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 grudnia 2011, 17:30

Is­tnieje niebo piękniej­sze niż na fotografii 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 września 2011, 06:44

Niepew­ność to zaw­sze ja­kaś nadzieja 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 września 2011, 18:19

Poczekaj.
Po świ­cie sa­mot­ność sta­je się znośna. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 20 kwietnia 2011, 16:28

Jeżeli poz­ba­wiasz mnie ser­ca, to poz­baw mnie i myśli, że kiedyś kochać umiałam. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 kwietnia 2011, 09:55

Na­wet nie wiesz jak się cieszę, że nie masz wstępu do mo­jej głowy, bo mo­ja reak­cja na Twój wi­dok wy­dałaby Ci się szaleńcza. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 marca 2011, 10:52
mon angee

utylitarystyczna realistka, otoczona naciskiem egoistów-hedonistów. czasami myślę, że Polska stawia na złe pokolenie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mon angee

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność